ETICS weber therm standard

ETICS weber therm standard

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.min, weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

  • 30 - pro omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas extraClean
  • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasádys tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšímibarvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstevfasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokudnebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jakodekorativní prvek.

Skladba ETICS weber therm standard

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

weber. tmel 700 - lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolaty:

Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry 1000 x 500 tloušťky 10 – 200 mm. Na soklové partiestaveb soklové desky z extrudovaného poly - styrenu nebo soklové deskyperimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností vkombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou weber.therm elastik. Desky alamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacíchsystémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. Standardnírozměry: desky 1000 x 500 mm lamely 1000 x 200 mm lamely 1000 x 333 mmvýztužná skleněná síťovina: Skleněná síťovina určená pro použití vestavebnictví pro zateplo vací systémy alkalivzdorná. Balení v rolíchšířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m. kotevní prvky Talířové hmoždinky sEvropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebokovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady,zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklovéprofily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 395mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinouprůměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

Přehled povrchových úprav

Propovrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnoustrukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírápodkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích aodformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst,bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí býttrvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví aživotního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo vbezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte apoužívejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákonač.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsouuvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbukomponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby vmaximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristikubudovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměnakomponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristikyvýrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Dokumentace

technický list

certifikát

stavebně technické osvědčení

prohlášení o vlastnostech

technologický předpis